Nabízíme vám

Sloužíme svátostmi pokřtěným věřícím všech křesťanských vyznání, neboť s nimi sdílíme stejného Spasitele, dosvědčeného v Písmu svatém (Bibli). Pán Ježíš řekl: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11, 28-30)
Nabízíme všem věřícím bez rozdílu tyto služby:

  • pohřeb
  • požehnání
  • duchovní doprovázení
  • přípravu na první přijímání večeře Páně
  • pastorační rozhovor
  • návštěvu v nemocnici, vězení, léčebně či domově pro seniory
  • základní sociální poradenství a mnohé další

Rozhovory, návštěvy a poradenství nabízíme nejen lidem křesťansky věřícím, ale i duchovně hledajícím.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.